Group Photograph


Lu Group 2013
(Front) Qing Guo, Dayana Muizzi, Yufan He, Min Gu;
(Middle) Zijian Wang, Jin Cao, Desheng Zheng, Papatya Sevinc, Maolin Lu;
(Back) Xiaonan Han, H. Peter Lu, Dibyendu Sasmal, Bharat Dhital (2013)
Peter Lu Group 2011
 (Front) H. Peter Lu, Qing Guo, Jason Gong, Tosin Owoseni, Yuanmin Wang, Maolin Lu, Yufan He;
(Back) Zijian Wang, Jin Cao, Shihai Lv, Suneth Rajapaksha, Desheng Zheng, Lora Kaldaras, Papatya Sevinc, Qian Wang (2011)

Lu Group 2010
(Front) H. Peter Lu, Yufan He, Maolin Lu, Lora Kaldaras, Yuanmin Wang, Yin Liu;
(Back) Suneth Rajapaksha, Jin Cao, Desheng Zheng, Papatya Sevinc, Qing Guo (2010)

Lu Group 2009
(Front) H. Peter Lu, Yuanmin Wang, Lijun Guo, Yufan He; (Back) Suneth
Rajapaksha, Jin Cao, Papatya Sevinc, Bohdan Schatschneider (2009)

Peter Lu Group 2008
(Front) H. Peter Lu; (Back) Xuefei Wang, Suneth Rajapaksha, Saptarshi Mukherjee, Yufan He, Yuanmin Wang (2008)

 
(Front) Gosh, He, Lu, Wei, Wang; (Back) Rajapaksha, Das, Mukherjee, Sisco (2007)


S. Ghosh, H. P. Lu, Y. He, S. Mukherjee, S. Das, Y. Wang (2006)

Peter Lu Lab 2006
H. Peter Lu (July 2006)

Group Photograph
T. Zhang, R. Liu, H. P. Lu, D. Pan, D. Hu (2004)

Group Photograph
Peter Lu, V. Biju, M. Micic, D. Hu, S. Tan (2003)

Group Photograph
Back Row: Y. Suh, Peter Lu, Galya Orr
Front Row: Gary Holtom, L Zhu, G. Harms, D. Hu (2001)

Group Photograph
L. Zhu, Gary Holtom, Peter Lu, Y. Chen, Galya Orr (2000)


|
Home
|


Center for Photochemical Sciences
Bowling Green State University


Updated: September 2, 2009